PERQUY GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Het Perquy Gegevensbeschermingsbeleid regelt het gebruik, de verwerking en de bewaring van de persoonsgegevens die Perquy BV verzamelt. Het beschrijft eveneens uw rechten met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de verbetering van uw persoonsgegevens.

Door onze websites te gebruiken geeft u toestemming aan Perquy BV om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, te gebruiken en te bewaren overeenkomstig het Perquy Gegevensbeschermingsbeleid. Gelieve dit document te lezen vooraleer u uw persoonsgegevens aan ons overmaakt.

Het Perquy Gegevensbeschermingsbeleid is in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door:

PERQUY BV

Jacob van Arteveldestraat 6

8000 Brugge

België

Ondernemingsnummer BE 0888.513.763

Tel: +32 (0)50 45 80 50

E-mail: info@perquy.be

 

Op wie is het Perquy Gegevensbeschermingsbeleid van toepassing?

Ons Perquy Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospecten, gebruikers, leveranciers, onderaannemers, partners en personen die belangstelling tonen voor onze producten.

 

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Perquy BV?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die kan gebruikt worden om u te identificeren als een specifiek individu. Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

Natuurlijke personen:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, leveringsadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, facturatiegegevens, bankrekeninggegevens, leveringsadres, …

Rechtspersonen:

Contactpersonen, bestuurders en/of zaakvoerders: naam, voornaam, geslacht, taal, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, …

 

Waarom slaat Perquy BV mijn persoonsgegevens op?

De persoonsgegevens die Perquy BV opslaat worden gebruikt om:

overeenkomsten uit te voeren,

onze producten te leveren zoals door de klant gevraagd,

te informeren over onze producten,

onze producten te verkopen via onze webshop,

toegang te verlenen tot bepaalde beperkt toegankelijke pagina’s op onze websites,

website- en softwareproblemen te analyseren en op te lossen,

de noden van onze klanten te begrijpen,

marktonderzoek te doen en publiciteitscampagnes te voeren op basis van ons rechtmatig belang. We streven daarbij steeds naar een evenwicht tussen ons rechtmatig belang en de bescherming van uw persoonsgegevens,

nieuwsbrieven en publiciteitsmateriaal te sturen,

vragen van klanten te beantwoorden,

klachten te behandelen,

fraude en misbruik tegen te gaan.

De opslag van uw persoonsgegevens laat ons ook toe om klanten te registreren voor informatiesessies en andere evenementen, om vragen te stellen die een rechtstreeks antwoord vereisen, om bestellingen van onze nieuwsbrieven en ander publicatiemateriaal uit te voeren.

Met wie deelt Perquy BV mijn persoonsgegevens?

Perquy BV kan uw persoonsgegevens delen met de onderaannemers die we gebruiken om bepaalde diensten voor ons uit te voeren (bv. reclamebureau’s, ICT-leveranciers, cloudproviders, e-mail service providers, …). Onze onderaannemers mogen uw persoonsgegevens enkel gebruiken op basis van onze instructies. Zij zijn eveneens gebonden door de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679

Perquy BV zal uw persoonsgegevens doorgeven aan derden wanneer dat verplicht is bij wet, of wanneer Perquy BV te goeder trouw van mening is dat doorgave van de gegevens noodzakelijk is om (1) aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals bv. in het kader van de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde of in antwoord op vragen van autoriteiten die instaan voor de wetshandhaving, of om fraude, misbruik of een werkelijk dreigend gevaar af te wenden of (2) om de wettelijke rechten van Perquy BV te beschermen en te verdedigen.

 

Hoe lang bewaart Perquy BV mijn persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig voor het leveren van onze producten en diensten, voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor de uitvoering van onze overeenkomsten.

 

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. We nemen alle gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

 

Wat zijn mijn rechten?

In overeenstemming met de privacywetgeving beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Op uw eenvoudige vraag zal Perquy BV u informeren of het al dan niet persoonsgegevens van u bewaart. Perquy BV zal u toegang verlenen tot al uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens verbeteren indien u dat vraagt. U hebt het recht om de vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen indien de verwerking ervan niet gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving. U kunt zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden evenals tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen of indien u een vraag heeft betreffende uw persoonsgegevens kan u ons contacteren per email op het e-mailadres info@perquy.be of per post op het postadres Perquy BV, Jacob van Arteveldestraat 6, 8700 Brugge, België. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer per e-mail op het e-mailadres commission@privacycommission.be, of per post op het postadres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.